Merkrechten


Familie Gelijsteen is houder van de Beneluxmerkregistratie voor de woordmerk

'Eigen Keuze Kado' en 'Eigen Keuze Cadeau" onder nummer 498129 (kerstpakketten)

Alleen Gelijsteen Holding B.V., Eigen Keuze Kado BV en Eigen Keuze Cadeau BV exploiteren dat merk.
Eigen Keuze Kado BV is voorts houdster van de met haar bedrijfsnaam overeenkomstige handelsnaam en exploiteert

www.eigenkeuzekado.nl | www.eigenkeuzecadeau.nl | www.ekk-kerstpakketten.nl

Door zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënten het woordmerk 'Eigen Keuze Kado' of overeenstemmende tekens te gebruiken (Eigen Keuze Cadeau), maakt men inbreuk op ons merkrechten in de zin van artikel 13A lid 1 van de Benelux Merkenwet. Bovendien maakt men door o.a. gebruik van eigen keuze cadeau inbreuk op het handelsnaamrecht van Eigen Keuze Kado BV en Eigen Keuze Cadeau BV.

Los van uw beweegredenen tot gebruik van het betrokken merk en de handelsnaam, mag u geen merken en handelsnamen van Gelijsteen of daarmee overeenstemmende tekens gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming is elk gebruik van de merk en handelsnaamrechten van Gelijsteen verboden! Wordt er wel oneigenlijk gebruik gemaakt dan brengt deze handelwijze Gelijsteen schade toe, voor welke schade wij u aansprakelijk houden. Ik raad u aan een adviseur op het gebied van intellectuele eigendom te raadplegen, indien u enige vragen heeft over de juridische noodzaak van merk en handelsnaamhouders om het ongeautoriseerde gebruik van hun merken en handelsnamen door derden te voorkomen.

advocaat & procureur
ICT-/internetrecht en intellectuele eigendom

Eigen Keuze Kado Kerstpakketten
Eigen Keuze Cadeau Kerstpakketten
EKK Kerstpakketten